آیین اهتزاز بیرق افتخار پرچم در دروازه قرآن | خط فارس