زیر بار حرف زور نخواهم رفت
زیر بار حرف زور نخواهم رفت
مسعود پزشکیان با بیان اینکه من زیر بار حرف زور نخواهم رفت گفت: شیراز و فارس میراث‌دار گذشته‌ای با شکوه است و من بار دیگر غرور و افتخار را به شیراز بازخواهم گرداند.

نامـزد مـورد حمایـت اصلاح طلبـان در  چهاردهمیـن دوره انتخابـات ریاسـت جمهـوری بـا تأکیـد بـر ایـن کـه زیربـار زور نرفتـه و بـه هیچ وجـه تبعیـض و بـی عدالتـی را نخواهـد پذیرفت، گفـت: مـا قادرهسـتیم ومـی توانیم مشـکالت مملکـت را بـا دسـت بـه دسـت هـم دادن حـل کنیـم و سـیلی بـه راه خواهیـم انداخـت که هیچ کسـی نخواهـد توانسـت در مقابـل آن بایسـتد.

مسـعود پزشـکیان روز گذشـته با حضور در جمع مـردم فـارس در ورزشـگاه آیـت اللـه دسـتغیب شـیراز سـخنان خـود را بـا سلام بـر شـهید دسـتغیب ،شـهید دوران ، حافـظ و سـعدی و بهمـن بیگـی آغـاز کـرد وگفـت: خـدا وکیلـی از ایـن همـه شـور و شـوق شـرمنده هسـتم.

وی افـزود: بـه پیـر وپیغمبر قسـم مـن هم یکی مثـل شـما هسـتم و اکنـون قرعـه بـه نـام مـن افتـاده تـا در انتخابـات شـرکت کنـم و صـدای
شـما باشم.

پزشـکیان خطـاب به حامیـان ومـردم حاضر در ایـن گردهمایـی بـزرک انتخابـات ،گفـت: مـن در طـول زندگـی ام معتقـد بـه صداقـت بـوده ام
و امـروز بـه شـما قـول میدهـم بـه فکـر زنـان، دختـران ،جوانـان اقـوام و طوایـف، دانشـجو، کشـاورزان و همـه مـردم ایـران باشـم.

وی بـار دیگـر در حالـی که قسـم یاد مـی کرد به فکـر همـه مردم ایـران باشـد، خاطرنشـان کرد: قـول میدهـم کـه زیـر بـار زور نرفتـه و بـه هیـچ
وجـه تبعیـض و بی عدالتـی را نخواهـم پذیرفت.

پزشـکیان بـا بیان اینکه شـیراز و فـارس که یک زمانـی محـل یـک تمـدن و امپراتـوری بـزرگ بـوده، خطـاب بـه مـردم فـارس گفـت: شـما میـراث دار فرهنـگ عظیـم کـوروش هسـتید.

ایـن نامـزد انتخاباتـی افـزود ملتی که از گذشـته خـود خبـر نداشـته باشـد ،نمـی توانـد آینـده را تسـخیر نماید،.لـذا بایـد خودمـان رابـاور داشـته
باشـیم وبـا افتخـار بـه کذشـته خـود آینـده را بـا قـدرت بسـازیم.

پزشـکیان بـا بیـان اینکـه در مناظره روز گذشـته یکـی از کاندیداهـا گفـت ،نمیگـذارم رئیـس جمهـور شـوی، عنـوان کـرد: بنـده هـم عنـوان کـردم که این مردم هسـتند که انتخـاب خواهند کـرد چـه کسـی رئیـس جمهـور خواهـد شـد.

وی بـا تاکیـد بـر اینکـه مـن بـا پشـتوانه شـما در مقابـل همـه زورگویـان خواهـم ایسـتاد، گفـت: قـول میدهـم صـدای کسـانی کـه صدایشـان شـنیده نمیشـود، صدای بی صدایـان ، صدای محرومـان، صـدای دورافتادگان، صـدای پیران ، صـدای مظلومان، صدای روسـتاییان، صدای اقـوام و .صـدای باشـم و امیـدوارم روز ۸تیرماه بـا پیـروزی در صحنـه جشـن بگیریم.

معـاون امـور اسـتانهای سـتاد دکتـر پزشـکیان نیـز در جمـع پـر شـور مـردم اسـتان فـارس گفـت: بـه عنـوان خدمتگـزار اسـبق فـارس از مـردم ادب پـرور و فرهنـگ پـرور اسـتان کـه بـا مسوولیتشناسـی ومسـوولیت پذیـری درایـن امـر مهـم و سـر نوشـت سـاز حضـور یافتـه ایـد، تشـکر میکنـم.

محمدعلـی افشـانی افـزود: انتظـار اسـت شـهر بـه شـهر، بخـش بـه بخـش روسـتا و روسـتاو خانـه بـه خانـه نفـر بـه نفـر تـا پیـروزی دکتـر پزشـکیان ایـن راه را ادامـه دهیم.

وی تصریـح کـرد: در عصـر و زمانـه ای کـه اسـتمدار راسـتگو بـودن کیمیایـی کمیـاب اسـت ،دکترمسـعود پزشـکیان سیاسـتمداری راسـتگو وعدالتخـواه اسـت.

افشـانی تاکیـد کرد: تنهـا راه رسـیدن بـه عدالـت از آزادی میگذرد و بایـد بـرای رسـیدن بـه ایـن مهـم تلاش کـرد.