خبرنگار در خط مقدم مسیر و ایجاد امنیت است
خبرنگار در خط مقدم مسیر و ایجاد امنیت است
فرمانده انتظامی استان فارس گفت: رسانه در خط مقدم آسیب‌های اجتماعی قرار دارد و باید در میدان آموزش، آگاه سازی و واقعی، بی‌پرده مسائل اجتماعی را منعکس کند.

به گزارش سرویس اجتماعی خط فارس، سرتیپ تمام رهام بخش حبیبی فرمانده انتظامی استان فارس در نشست تجلیل روز خبرنگار گفت: هرکس خبرنگار را نادیده بگیرد قطعا به جایی نخواهد رسید و هرکسی ارزش خبرنگار را نداند خودش بی ارزش است زیرا خبرنگار انسان بزرگ و توانمندی هستند که میتوانید آرامش و آسایش را به مردم هدیه کنید.

وی  ابرازداشت: ستمگران و مجرمین از حرفه شما به خاطر اینکه خود را خوب جلوه دهند، استفاده می‌کنند، آدم‌ها برا خوب نگاه کردن از شما استفاده می‌کنند و خبرنگاران بزرگان ترکیبی هستند که در یک نقطه نمی‌ماند.

سرتیپ حبیبی با اشاره به اینکه خبرنگار با بیان مطالب شلیک می‌کند و آن اثرگذار خواهد بود، افزود: خبرنگاران کسانی نیستند که در یک تعریف بتوان بیان کرد زیرا خبرنگار قدرت و توان دارد که اگر خوب استفاده کند به هدفش خواهد رسید.

فرمانده انتظامی استان فارس، میدان نبرد ما، میدان نبرد رسانه و فضای مجازی عنوان کرد و ابرازداشت: در میدان جنگ، دشمن همه تمام و توان خود را گذاشته است و رسانه در خط مقدم آسیب‌های اجتماعی قرار دارد و اگر در میدان آموزش و آگاه سازی و واقعی باید بی پرده مسائل اجتماعی منعکس شود.